Liên thông ngành Luật Kinh tế chính quy năm 2016

Liên thông ngành Luật Kinh tế chính quy năm 2016 Trường Đại học Thành Đông có sứ mệnh cùng với các trường đại học trong Tỉnh và cả nước đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Với tôn chỉ “Chất lượng đào...

© 2016 Thông tin tuyển sinh. Thiết kế Website bởi VietMoz.